Pensum 9 Kyu

【KIHON】In place basics in SHIZEN TAI to ZENKUTSU DACHI and back to SHIZEN TAI

1. CHUUDAN JUNZUKI

2. JOUDAN AGEUKE

3. CHUUDAN SOTOUKE,

4. MAEGERI (ZENKUTSUDACHI, GEDAN KAKIWAKE)

* “GOREI” command (From right side two action in turn for each WAZA)

Skriv en kommentar