ÅKK love

Ålsgårde Karate Klub love

  • 1. Klubbens navn og Hjemsted.

     Klubbens navn er Ålsgårde Karate Klub J.K.A. Zenshin Do, og den har hjemsted i Nordkysthallen, Ålsgårde og er Idrætsafdeling i Idrætsforening Frem Hellebæk.

 2. Formål.

     Klubbens formål er på amatørbasis at dyrke budosport og fremme interessen herfor.

 3. Optagelse af medlemmer.

     Som aktive og passive medlemmer kan optages enhver, som efter skriftlig ansøgning er godkendt af bestyrelsen, hvis afgørelse er endeligt.

    Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

 4. Udmeldelse.

      Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

 5. Eksklusion.

      Bestyrelsen kan, såfremt 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor, ekskludere en person, der i høj grad i eller udenfor klubben har udvist usømmelig eller usportslig optræden, herunder misbrugt sin viden om budosporten samt overtrådt amatør bestemmelserne, eller på anden måde har handlet i strid mod Ålsgårde Karate Klubs interesser.

 6. Æresmedlemmer (kontingentfrie).

      Til æresmedlemmer kan udnævne personer, der i særlig grad har støttet klubben og dens virke. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og skal være enstemmig.

 7. Ordinær generalforsamling.

       Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love og FREM Hellebæks love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

      Den ordinære generalforsamling, som afholdes en gang om året i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

      Dagsorden udsendes med indkaldelsen.

      Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

      Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, som er fyldt 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved udøves ved personligt fremmøde.

      Afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal af fremmødte medlemmer.  Ved stemmelighed falder forslaget. Ved lovændring kræves dog 2/3 flertal.

      Valgbare til tillidsposter er aktive medlemmer af klubben, der er fyldt 16 år, dog 18 år som formand eller kasser.

       DAGSORDEN.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formand berettelse og kassereren fremlægger regnskab.
  3. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  4. Indkomne forslag.
  5. Eventuelt.

 8. Ekstraordinær generalforsamling.

      Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønsker herom, og skal indkaldes senest 10 dage efter anmodning og møde skal holdes senest 1 måned efter indkaldelsen.

 9. Klubbens ledelse.

      Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. De af bestyrelsen vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben.

     Bestyrelsen består af:

     1  formand

     1  næstformand

     1  kasserer

     1  sekretær

     2  bestyrelsesmedlemmer

     Klubbens Chef Instruktør er født medlem af Bestyrelsen og er fra første konstitueringsmøde, på lige fod med de øvrige bestyrelsemedlemmer.

     På den ordinære generalforsamling vælges 2 medlemmer i bestyrelsen på 2 år og 2 medlemmer i Bestyrelsen for 1 år. Almindelige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Yderligere vælges hvert år 3 suppleanter. Disse kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører med taleret. Er der stemmelighed ved personvalg,  gøres afstemningen om imellem personerne med stemmelighed. Såfremt der herefter stadigt er stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 10. Bestyrelsesmøder.

     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, disse poster må ikke beklædes af medlemmer valgt for 1 år.

     Indkaldes til bestyrelsesmøde påhviler formand, og der skal til indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

     Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsen handlinger føres en protokol.

 11. Klubbens økonomi.

 a) Regnskabsåret er kalenderåret.

  1. b) Driftsregnskab, status samt budget fremlægges forsynet med påtegning af revisorerne på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 c) Klubbens kasserer forestår klubbens indtægter og udgifter og fører regnskab, der til enhver tid skal være tilgængeligt for den øvrige bestyrelse.

  1. d) Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
  2. e) Medlemmer, der er 2 måneder bagud med kontingentet, er automatisk udelukket fra deltagelse i træning, stævner, kurser gradueringer og generalforsamlinger m.v. Kontingentet skal dog betales, indtil skriftlig udmeldelse foreligger. Deltagelse i træning etc. kan først ske, når kontingentrestancen er bragt i orden. Et medlem ekskluderes, når kontingentrestancen er over 1 år.
  1. f) Medlemmer, der i længere tid ikke kan træne på grund af sygdom, værnepligt etc., kan bevare deres medlemsstatus ved at overgå til passive medlemmer.

 12. Revision.

         Regnskab året er fra 1. januar til den 31. december.

         Regnskab skal fremlægges til Frem Hellebæks revision senest 14 dage inden Ålsgårde Karate Klubs ordinære generalforsamling.

 13. Aflæggelse af prøver etc.

        Aflæggelse af bælteprøver sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i den budoorganisation, den pågældende budogren, Ålsgårde Karate Klub er tilsluttet samt efter indstilling fra træner og formand under hensyntagen til medlemmets flid og dygtighed.

 14. Klubbens opløsning.

          Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt dette antal ikke er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af fremmødtes stemmer er tilstrækkeligt.  I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler J.K.A Danmark.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19/4 1989.

   Ændring af § 1 vedtaget på ordinær generalforsamling den 10/4 1994.

   Ændring af § 9, § 10 og § 11 vedtaget på ordinær generalforsamling den 4/4 2005.

   Ændring af § 1, § 7 og § 12 vedtaget på ordinær generalforsamling den 27/3 2006.

   Ændring af § 9, vedtaget på ordinær generalforsamling den 16/3 2009.

   Ændring af § 9, vedtaget på ordinær generalforsamling den 29/3 2012.

   Ændring af § 5, vedtaget på ordinær generalforsamling den 27/3 2014.

  Ændring af § 14, vedtaget på ordinær generalforsamling den 30/3 2017.

  

  André Josephson, Formand.