Pensum 3 & 4 Dan

3rdDan

【KIHON】 IDO KIHON Moving basics

1. JOUDAN KIZAMI ZUKI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (free Kamae) (step in)

2. JOUDAN AGEUKE, CHUUDAN SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back)

3. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMI ZUKI, GYAKU ZUKI (KOKUTSU DACHI to ZENKUTSU DACHI) (step in)

4. KOUKUTSU SHUTOU UKE, KIZAMI MAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back)

5. AGEUKE (step back), MAWASHIGERI, YOKOURA KENUCHI, CHUUDAN JUNZUKI (step in)

6. MAEGERI, GYAKUZUKI, YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI, MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (alternate feet ) (step in)

【KATA】 Student’s favorite KATA

【KUMITE】 JIYU KUMITE

4thDan

【KIHON】 IDO KIHON Moving basics

1. SANBON RENZUKI (step in)

2. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back)

3. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSU DACHI, ZENKUTSU DACHI) (step in)

4. SHUTOUUKE, KIZAMI MAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back)

5. MAEGERI, JUNZUKI (step in)

6. MAEGERI, GYAKUZUKI (step in)

7. YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (step in)

8. MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (step in)

9. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSU DACHI same feet right and left)

【KATA】 from HEIAN SHODAN to TEKKI NIDAN specified by examiner, Student’s favorite KATA

【KUMITE】 JIYU KUMITE